ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଭାଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ଫୋଲ୍ଡସ୍ |

 • JELOK 2-Way Valve Manifolds for Pressure Gauge Transmitter

  ପ୍ରେସର ଗେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ପାଇଁ JELOK 2-Way Valve Manifolds |

  JELOK 2-valve manifolds ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପ୍ରେସର ଏବଂ ତରଳ ସ୍ତରର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି | ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରେସର ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରେସର ଗେଜକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା |ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଲ୍ଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଗାଇବା, ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ସୁଦୃ to ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସାଧାରଣତ field କ୍ଷେତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

 • JELOK 3-Way Valve Manifolds for Pressure Transmitterr

  ପ୍ରେସର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ପାଇଁ JELOK 3-Way Valve Manifolds |

  JELOK 3-valve manifolds ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |3-ଭଲଭ୍ ମେନିଫୋଲ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ପରସ୍ପର ସହ ଜଡିତ ତିନୋଟି ଭଲଭ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ |ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲଭ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ: ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଭଲଭ, ଡାହାଣ ପଟେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଭଲଭ ଏବଂ ମ middle ିରେ ସନ୍ତୁଳନ ଭଲଭ |

 • JELOK 5-Way Valve Manifolds for Pressure Transmitterr

  ପ୍ରେସର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ପାଇଁ JELOK 5-Way Valve Manifolds |

  କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାବେଳେ, ଭଲଭ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ଭଲଭ୍ ର ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |ଯଦି ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଏବଂ ଲୋ-ପ୍ରେସର ଭଲଭ୍କୁ କାଟିଦିଅ, ବାଲାନ୍ସ ଭଲଭ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଚେକ୍ ଭଲଭ୍ ଖୋଲ, ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରକୁ କାଲିବ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଭଲଭ୍ ବନ୍ଦ କର |