ବିମେଟାଲ୍ ଥର୍ମୋମିଟର |

  • JET-300 Industry Bimetal Thermometer

    JET-300 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିମେଟାଲ୍ ଥର୍ମୋମିଟର |

    JET-300 ବାଇମେଟାଲିକ୍ ଥର୍ମୋମିଟର ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଟ୍ୟାମ୍ପ୍ରପ୍ରୁଫ୍ ତାପମାତ୍ରା ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଅସାଧାରଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ |ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ପଠନ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ |

    ବାଇମେଟାଲିକ୍ ଥର୍ମୋମିଟରଗୁଡିକ ଆବାସିକ ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, ଚୁଲି, ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ଉତ୍ତାପକାରୀ, ଗରମ ତାର, ରିଫାଇନାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସେଗୁଡିକ ତାପମାତ୍ରା ମାପର ଏକ ସରଳ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ବ୍ୟୟ-ଉପାଦେୟ ଉପାୟ |